MAKLÉŘSKÁ KANCELÁŘ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ING. LENKA ARENDACKÁ

Zprostředkování finančních produktů,

klientský servis, finanční poradenství.

Penze – 2. pilíř, 3. pilíř

Pilíře důchodové reformy

1. pilíř = státní důchod – odvody na sociální pojištění z hrubé mzdy (28 % z hrubé mzdy), peněžní prostředky jsou součástí státního důchodového systému, ze kterého jsou vypláceny současné důchody, nic se zde nespoří, neexistuje děditelnost

2. pilíř = nové důchodové spořenímožnost vyvést 3 % z plateb sociálního pojištění na účet vedený u penzijní společnosti

 • spoří se 5 % z hrubé mzdy (3 % se ukrojí ze současných příspěvků na sociální pojištění + 2 % navíc) – současné nastavení = změnou politiky státu může dojít ke změnám
 • spoření do investičních fondů = možnost realizace vyšších výnosů dle rizikovosti investice, ale není garance výnosu ani návratnosti vložených prostředků
 • využitím 2. pilíře se klientovi sníží státní důchod o 8 – 10 %
 • vstup je dobrovolný, výstup není možný, z naspořených prostředků nelze vybírat
 • peníze jsou vypláceny až v důchodu – po splnění nároku na státní důchod, vyplácí je pojišťovna, která určí měsíční částku důchodu
 • možná děditelnost naspořených prostředků (omezeno pravidly)
 • v případě čerpání invalidního důchodu z 2. pilíře se 60 % naspořených peněžních prostředků vrací státu
 • upozornění: pro občany starší 35 let je možné vstoupit do systému 2. pilíře pouze do 30.6.2013

Poznámka: nárok na čerpání státního důchodu (1. pilíř) a důchodu z 2. pilíře vzniká po dosažení důchodového věku a zároveň dosažení minimálního počtu odpracovaných let – v současnosti je nutné dosáhnout 25 odpracovaných let, od 1.1.2018 se tento počet zvedá na 35 let. Podrobnější informace: http://www.mkfrydlantno.cz/duchody-vysvetleni-clanku-ing-markety-sichtarove

Procesní informace o 2. pilíři viz. texty níže.

3. pilíř = dosavadní penzijní připojištění transformované

 • vstup je dobrovolný, ze spoření lze vystoupit, neomezená děditelnost naspořených prostředků, státní příspěvek je závislý na výši měsíční úložky klienta
Měsíční příspěvek účastníka Výše státního příspěvku
do 299 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1000 Kč 230 Kč

Příspěvky nad 1000 Kč měsíčně lze odečítat ze základu daně, v případě předčasného ukončení smlouvy se však musí zpětně dodanit.

 

Informace k 2. pilíři

Kdo může vstoupit do 2. pilíře?

Vstoupit může každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději  do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let. Pro osoby starší 35 let platí, že mohou do II. pilíře vstoupit pouze do 30. 6. 2013.

Osoby, které nejsou poplatníkem pojistného na důchodové pojištění (dle § 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení) mohou vstoupit do II. pilíře do 6 měsíců od data, kdy se staly poprvé po datu 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na důchodovém pojištění.

Vstoupit do něho nemohou pouze ti, kterým již byl přiznán starobní důchod z 1. pilíře.

Jak mohou do 2. pilíře vstoupit lidé, kteří v době jeho spuštění pracují v zahraničí a jej jim více než 35 let?

Tyto osoby mohou uzavřít smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy opět vstoupí na trh práce v ČR.

Odstoupení od smlouvy důchodového spoření

 • smluv sjednaných na dálku (internet, callcentrum) má klient ze zákona výpovědní lhůtu 14 dní, žádost o registraci smlouvy je odesílána do CRS (centrální registr smluv) až po uplynutí této výpovědní lhůty; musí písemně s podpisem odeslat žádost o zrušení smlouvy.
 • Klient, jehož žádost již byla odeslaná na CRS – dle správního řádu (§ 45 odst. 4) může klient vzít žádost zpět; musí však písemně s podpisem odeslat žádost o zrušení smlouvy.
 • Bude-li chtít klient odstoupit po přijetí rozhodnutí o registraci – nelze!

Jak to bude probíhat, když se účastník 2. pilíře dožije důchodového věku?

Penzijní společnost je povinna 2 měsíce před dosažením důchodového věku účastníka oslovit pojišťovny s žádostí o poskytnutí závazné nabídky a tyto nabídky účastníkovi bez zbytečného odkladu předat. V žádosti PS uvede věk účastníka a výši jeho prostředků. Pojišťovna je povinna tuto závaznou nabídku poskytnout nejpozději do 10 dnů. Nabídka je závazná 6 měsíců. Klient si z těchto nabídek vybere a uzavře s pojišťovnou smlouvu. Tuto smlouvu pojišťovna zaregistruje v CRS. Ani pojišťovna ani klient nemůže po zaregistrování od smlouvy odstoupit, vypovědět ani nemohou uzavřít dohodu o jejím skončení.

Pro faktický nejbližší nárok na výplatu z důchodového spoření je podmínkou přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění.

Existuje nějaká minimální doba, po kterou musím být v II. pilíři? Jak to bude v případě, když sjednám smlouvu klientovi, který půjde např. za půl roku do důchodu?

Žádná minimální doba ze zákona neexistuje. Mohu tedy sjednat smlouvu i s klientem, který např. za půl roku dosáhne důchodového věku (pouze do 30.6.2013). V případě, že by pak vypočtený důchod byl nižší než 1 000 Kč ročně, vyplatí pojišťovna důchod jednorázově.

Navíc klient nemusí o důchod z II. pilíře požádat ve stejnou dobu jako z I. pilíře – je to nejbližší možnost pro výplatu důchodu z II. pilíře, ale není to povinností, nárok se nepromlčuje, takže o důchod z II. pilíře může požádat kdykoliv později.

Kdy přesně bude končit II. a I. pilíř důchodového zabezpečení? Pokud např. bude I. pilíř prodloužen aktuální vládou až do 80 let bude II. pilíř končit také až v 80-ti letech?

Ano. Vzhledem k tomu, jsou nároky z obou pilířů navázány na sebe, je to tak.

Pokud bude člověk pracovat i déle než je stanovené datum jeho odchodu do důchodu, tak kdy bude končit jeho II. pilíř?

Výplata II. pilíře je navázána na přiznání důchodu z I. pilíře. Tzn., pokud má člověk nárok na důchod v 60 letech, ale bude pracovat až do 65 let a v 65 letech požádá o přiznání starobního důchodu z I. pilíře, může požádat o důchod z  II. pilíř  také v 65 letech, ale právě tak může i později.

V případě, že se klient stane invalidní a jeho peníze z II. pilíře budou převedeny zpět státu a po roce invaliditu ukončí, tak peníze zůstanou státu?

Ano, pokud požádá a udělí souhlas s převodem na ČSSZ, vrací státu 60 % prostředků, a se zbývajícími 40 % spoří dál na starobní důchod, který mu bude vyplácen v důchodovém věku.

(Zákon č. 426/2011 Sb., v platném znění, § 15 odst. 1: Pokud účastník požádá o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělí souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu, vyzve Česká správa sociálního zabezpečení nebo orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany anebo Ministerstva spravedlnosti, který bude o žádosti rozhodovat, penzijní společnost, která obhospodařuje prostředky účastníka, k převodu těchto prostředků účastníka do státního rozpočtu. K písemné výzvě k převodu prostředků připojí Česká správa sociálního zabezpečení souhlas účastníka s úhradou a sdělí penzijní společnosti účet určený pro převod prostředků.).

Zbývající a nově naspořené prostředky se následně použijí na úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu, tzn., následně po přiznání starobního důchodu se prostředky převedou na smlouvu o pojištění důchodu u životní pojišťovny k výplatě důchodu.
 

Důležité odkazy

 • Manuál k důchodové reformě

Manuál je přehledný průvodce důchodovou reformou, odpovídá nejen na podstatu důchodové reformy, ale obsahuje také odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html

 • Specializovaný web České daňové správy

Webové stránky obsahují informace pro zaměstnavatele, zaměstnance, OSVČ a informace o navedení odvodů do II. pilíře.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html

 • Kompletní informace k důchodové reformě „Stárneš, mysli“

Specializovaný web spravovaný Asociací penzijních fondů (společností) ČR obsahuje všechny dostupné informace k důchodové reformě a četné studie.

http://starnesmysli.cz/

 

 

Zdroj: Holver Star, s.r.o., Allianz penzijní společnost a.s.